• Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden van MT Solar V.O.F., gevestigd te (6994 AX) De Steeg aan de Moeckenkamp 9 (hierna: "ActieSolar").

KvK nummer: 74390236 
BTW nummer: NL859877036B01
Email: [email protected]
T: +31(0)6 824 34 185 (bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 08.30 - 18.00u)

 

Betreft

Algemene Voorwaarden van MT Solar V.O.F. gevestigd te (6994 AX) De Steeg, Nederland, aan de Moeckenkamp 9 (hierna: "ActieSolar").

 

1        Toepasselijkheid

1.1     Deze algemene voorwaarden van ActieSolar, tezamen met de algemene voorwaarden van de toeleverancier van ActieSolar welke zijn aangehecht als Bijlage 1  (deze voorwaarden tezamen: "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ActieSolar en haar wederpartij ("Klant"), alle bestellingen, opdrachtsbevestigingen en aanbiedingen daaronder inbegrepen.

1.2     Van de Algemene Voorwaarden kan slechts in een individueel geval schriftelijk worden afgeweken.

1.3     Indien wegens strijd met enige wetsbepaling op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan; de overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 

2        Aanbiedingen/Totstandkoming overeenkomst 

2.1     Elke aanbieding van ActieSolar is vrijblijvend, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2     Tussen ActieSolar en Klant komt een overeenkomst tot stand doordat de Klant de opdracht bevestiging van ActieSolar aanvaardt door ondertekening daarvan, of door de uitvoering daarvan door Klant.

2.3     De opdracht bevestiging vormt tezamen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen ("Overeenkomst"). De algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing en enige latere verwijzing komt geen werking toe. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd middels een schriftelijk stuk dat rechtsgeldig door vertegenwoordigers van beide partijen is ondertekend.

2.4     In geval van strijd tussen de onderliggende documenten waaruit de Overeenkomst bestaat, geldt de volgende rangregeling waarbij het eerder genoemde stuk prevaleert boven het later genoemde:

 1. de opdracht bevestiging;
 2. de tekst van deze algemene voorwaarden;

 

3        Prijzen

3.1     Alle prijzen staan vermeld in de opdracht bevestiging en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen.

3.2     Montage-, of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van Klant.

3.3     Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven ActieSolar het recht de prijs te wijzigen.

 

4        Betaling 

4.1     Voorafgaand aan de verzending en levering van de producten, verstuurt ActieSolar aan Klant de desbetreffende factuur welke binnen 1 dagen na factuurdatum door Klant dient te worden voldaan op een door ActieSolar aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen.

4.2     Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting, inhouding of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4.3     Ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is onder de Overeenkomst, komt Klant automatisch in verzuim en is Klant rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

4.4     Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is ActieSolar bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ActieSolar schadevergoeding te vorderen.

4.5     Ingeval van niet-tijdige betaling worden Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht van vijf (5)% van de factuurwaarde, met een minimum van EUR 500,-.

4.6     ActieSolar is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van Klant op ActieSolar. ActieSolar zal Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

 

5        Levering

5.1     Pas na ontvangst van betaling van de koopprijs zal ActieSolar overgaan tot levering van de producten DAP (Incoterms 2010) op de plaats en datum als vermeld in de opdracht bevestiging.

5.2     De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Klant ActieSolar schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ActieSolar een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.3     ActieSolar is gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is ActieSolar gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.4     Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze door ActieSolar aan Klant worden aangeboden. Hiervan is sprake zodra ActieSolar aan de klant heeft aangegeven dat de producten opgehaald of geleverd kunnen worden. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten maximaal twee (2) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van Klant.

5.5     Indien de Klant de producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.4 heeft afgenomen, of als Klant aangeeft de producten niet te zullen af nemen, dan komt de leveringsverplichting van ActieSolar te vervallen en verbeurt Klant een direct opeisbare boete ter hoogte van 10% van de factuurwaarde van de betreffende producten.

 

6        Eigendomsvoorbehoud

6.1     De door ActieSolar geleverde producten blijven het eigendom van ActieSolar, totdat Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Door ActieSolar geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

 

7        Aansprakelijkheid

7.1     Indien aansprakelijkheid zijdens ActieSolar onder deze Overeenkomst zou ontstaan wegens (i) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de Overeenkomst, (ii) inbreuk op haar garantieverplichtingen, (iii) onrechtmatige daad of uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van ActieSolar beperkt als bepaald in dit artikel 7.

7.2     ActieSolar kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. ActieSolar is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:

 1. aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
 2. indirecte schade;
 3. gevolgschade;
 4. schade wegens gederfde winst;
 5. vertragingsschade;
 6. schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
 7. informatie of materialen door Klant;
 8. schade wegens door ActieSolar gegeven inlichtingen of adviezen.

 

7.3     Met inachtneming van artikel 7.1, is de aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen beperkt tot de corresponderende factuurbedrag dat daadwerkelijk door Klant is betaald. 

7.4     Het recht van Klant schadevergoeding ontstaat pas, indien Klant na het ontstaan ervan conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan ActieSolar heeft gemeld.

7.5     Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van een (1) jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

7.6     Klant vrijwaart ActieSolar voor alle schade die ActieSolar mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door ActieSolar geleverde producten.

7.7     Slechts voor zover ActieSolar zelf als koper van de betreffende producten gerechtigd is tot bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen ten aanzien van die producten jegens toeleverancier van ActieSolar, dan zal ActieSolar zich op commercieel redelijke wijze inspannen om die garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen jegens toeleveranciers beschikbaar te stellen aan Klant in de mate waarin ActieSolar zulks geschikt acht.

7.8     Het is de klant, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van ActieSolar, niet toegestaan om werknemers die een arbeidsovereenkomst met ActieSolar en/of aan ActieSolar gelieerde ondernemingen hebben te bewegen deze arbeidsovereenkomst te beëindigen, deze werknemers in dienst te nemen of anderszins te werk te stellen. Onder werknemers in de zin van dit artikel wordt tevens verstaan de bij ActieSolar werkzame uitzendkrachten, payrollkrachten, freelancers, stagiaires en zzp'ers.
In geval van handelen in strijd met deze verplichting verbeurt de klant terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ten behoeve van ActieSolar, een direct opeisbare boete ad. € 15.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. ActieSolar behoudt zich het recht voor om naast de boete vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen waarop de verschuldigde boete in mindering strekt.

 

8        Gebreken

8.1     Klant dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

 1. of de juiste producten zijn geleverd;
 2. of de geleverde producten wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;
 3. of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en,
 4. of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient Klant deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

8.3     Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen twee (2) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan ActieSolar.

8.4     Getoonde of verstrekte monsters / modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden. ActieSolar is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van ActieSolar of haar toeleveranciers zijn genomen.

8.5     Klachten over facturen dient Klant binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan ActieSolar.

8.6     Indien Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen de rechten van Klant daaromtrent.

8.7     Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

 

9        Garantie

9.1     De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5, en eindigt na het verloop van de termijn als genoemd in Bijlage 2.

9.2     De garantie houdt in dat producten die niet conform de specificaties van Bijlage 2  zijn, naar keuze van ActieSolar kosteloos worden hersteld, dat vervangende producten ter beschikking gesteld, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld, dan wel de koopprijs naar keuze van ActieSolar wordt gerestitueerd. In geen geval is ActieSolar verantwoordelijk voor kosten die betrekking hebben op de demontage of installatie van de producten.

9.3     Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

9.4     Het recht op garantie vervalt indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ActieSolar enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het product.

9.5     Indien Klant een beroep doet op een door ActieSolar gegeven garantie, dient Klant binnen 14 dagen ActieSolar in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken op een naar keuze van ActieSolar te bepalen plaats, bij gebreke waarvan Klant geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van Klant een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

9.6     Indien ActieSolar onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de het desbetreffende product heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten.

9.7     De garantie als bedoeld in dit artikel 9 komt automatisch te vervallen, in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de desbetreffende toeleverancier of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

9.8     Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.7 is ActieSolar ter zake van geleverde zonnepanelen gerechtigd om in plaats van vervanging van defecte (onderdelen van) geleverde zonnepanelen, een afkoopsom te betalen.

9.9     Deze afkoopsom wordt als volgt bepaald:

(Het vermogen van het defecte zonnepaneel) vermenigvuldigd met (Bedrag per Wattpiek)

Ter illustratie van deze formule een rekenvoorbeeld:

Stel het defecte zonnepaneel heeft een vermogen van 200 Wattpiek en een vergelijkbaar paneel kost op het moment dat het defect bij ActieSolar wordt gebeld € 100,- voor een paneel met 300 Wattpiek aan vermogen. De prijs per Wattpiek op het moment dat het defect bij ActieSolar wordt gemeld is dan € 0,33 (100 gedeeld door 300).

Het afkoopbedrag zou in dit rekenvoorbeeld dan zijn 200 x € 0,33 = € 66,70 exclusief btw.

9.10 Het bedrag per Wattpiek wordt berekend aan de hand van een vergelijkbaar goed afkomstig van ActieSolar, dan wel een vergelijkbaar goed afkomstig van derden. De geldende bedragen per Wattpiek worden berekend op het moment dat de klant ActieSolar schriftelijk heeft geïnformeerd over het defect en haar of zijn beroep op garantie.

 

10    Intellectueel eigendom

10.1 Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door ActieSolar geleverd producten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal ActieSolar naar haar keuze en na overleg met Klant de betrokken zaak vervangen door een product, dat geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

10.2 Klant heeft geen recht op vervanging van het product, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij ActieSolar niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

 

11    Ontbinding overeenkomst

Indien Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de Overeenkomst met ActieSolar voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is ActieSolar, na Klant schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die ActieSolar op Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

 

12    Overmacht

12.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan ActieSolar zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ActieSolar, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ActieSolar, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ActieSolar afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

12.2 Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. ActieSolar is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 

13    Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ActieSolar en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen die ontstaan voorvloeiend uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank Amsterdam (Nederland), tenzij ActieSolar als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.